Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ν.Ορεστιάδας & Περιφέρειας

ΣΚΟΠΟΣ

 • Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη του τόπου. Συμβολή στην οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη της Νέας Ορεστιάδας και της περιοχής.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Ε.Ε.Β.Ο.Π. συμμετέχει με εκπροσώπους στους παρακάτω Οργανισμούς, φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες:

 • Ι.Κ.Α
 • ΕΦΟΡΙΑ
 • Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Η Ε.Ε.Β.Ο.Π. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

 • Με το Επιμελητήριο Έβρου, με άλλα Επιμελητήρια.
 • Με συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις.
 • Με αναπτυξιακούς φορείς.
 • Με κοινωνικούς φορείς, με σκοπό το συντονισμό και την ενίσχυση της κοινωνικής δράσης και συμβολής.
 • Με οργανισμούς κατάρτισης με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Ε.Ε.Β.Ο.Π. ΔΙΑΘΕΤΕΙ

 • Πλήρη και σύγχρονη ιδιόκτητη κτιριακή υποδομή
 • Στελεχιακό προσωπικό.
 • Σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Άριστες συνεργασίες με φορείς για την πλήρη, γρήγορη ενημέρωση των μελών της.